Tracking link
Tracking link
Trong quảng cáo, một Tracking Link là một URL chuyên biệt được sử dụng để báo cáo hoạt động của người dùng trên ứng dụng hoặc trang web và hiểu nguồn lưu lượng của các chiến dịch quảng cáo. Nó cũng được sử dụng để chuyển hướng người dùng đến các điểm đến khác nhau và theo dõi các tham số được phân bổ.

Tracking Link là gì?

Một Tracking Link, còn được biết đến là một URL theo dõi, giám sát hoạt động của người dùng bằng cách sử dụng các địa chỉ web được tùy chỉnh dành riêng cho mỗi hoạt động quảng cáo. Tracking Link được tạo ra bằng cách thêm mã hoặc ID được tùy chỉnh vào một URL, cho phép nhà quảng cáo phân biệt mỗi nguồn lưu lượng hoặc hành trình người dùng. Bằng cách làm như vậy, nhà quảng cáo cũng có khả năng theo dõi các điểm phân bổ và xác định nguồn nào dẫn đến các chuyển đổi.

Tracking Link trong quảng cáo di động

Trong quảng cáo di động, Tracking Link phục vụ mục đích tương tự như việc thu thập dữ liệu hoạt động của người dùng và nguồn phân bổ. Tuy nhiên, một số Tracking Link cung cấp các chức năng bổ sung như đường dẫn chuyển hướng, deep linking, và deferred deep linking, nơi chủ sở hữu ứng dụng có thể chọn điểm đến mong muốn để đưa người dùng đến đó. Deep link dành cho người dùng đã cài đặt ứng dụng được chuyển hướng đến trang cụ thể trong ứng dụng. Deferred deep link là một dạng deep link áp dụng cho người dùng chưa cài đặt ứng dụng. Khi một Deferred deep link được nhấp vào, nó lưu giữ các dữ liệu về đích đến mong muốn trong ứng dụng và đợi cho đến khi người dùng cài đặt và khởi chạy ứng dụng cụ thể. Khi ứng dụng được khởi chạy, người dùng tự động được chuyển đến trang trong ứng dụng.

Mô hình theo dõi Urchin (UTM)

Mô hình theo dõi Urchin (UTM) là một công cụ phần mềm sử dụng Tracking Link để thực hiện phân tích web. Nó có bộ tham số riêng để theo dõi nguồn lưu lượng và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà quảng cáo của nhiều doanh nghiệp trực tuyến khác nhau. Do sự gia tăng của tương tác qua các ứng dụng và trang web, một số đối tác đo lường di động (MMPs) ngày nay cũng sử dụng các tham số UTM.

*Lưu ý: Tùy thuộc vào công cụ phân tích web / MMP, cấu trúc Tracking Link, các loại theo dõi và tham số có thể thay đổi.

Cách thiết lập tham số trong Tracking Link

Mỗi công cụ đo lường hỗ trợ các loại tham số khác nhau và có thể được thiết lập dành riêng cho các chức năng của công cụ. Tham số là những dữ liệu khác nhau có vai trò như các định danh cho mỗi hoạt động quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể chọn thêm vào Tracking Link những tham số nào tùy thuộc vào loại thông tin hoặc nguồn mà họ muốn đánh giá. Dưới đây là một số ví dụ về các tham số có sẵn cho việc sử dụng trên Tracking Link của Airbridge.

Sau khi chọn các tham số cần thiết, nhà quảng cáo có thể thiết lập một Tracking Link giống như dưới đây:

Dưới đây là phân tích chi tiết về dòng liên kết:

  • Tracking Link cơ bản: Bao gồm tên ứng dụng và tên kênh (https://abr.ge/@appname/medianame).
  • Tham số bổ sung: Dấu chấm hỏi "?" ám chỉ sự kết thúc của liên kết cơ bản và thêm vào của các tham số bổ sung, mỗi tham số được kết nối bằng dấu "&"

Tại sao Tracking Link quan trọng?

Nếu thiếu Tracking Link, ta không thể xác định được lưu lượng đến từ đâu và xác định xem các hoạt động quảng cáo liệu có đang hoạt động hay không. Nhà quảng cáo có thể tạo ra các Tracking Link riêng biệt cho mỗi chiến dịch quảng cáo, vì vậy mỗi khi có lưu lượng, họ có thể dễ dàng liên kết nó với nguồn đã được phân bổ.

Ví dụ, nếu một chiến dịch bao gồm quảng cáo banner trong ứng dụng và tin tức qua email, nhà quảng cáo có thể tạo ra các Tracking Link cho mỗi loại và đánh giá hiệu suất của chúng. Sau khi chiến dịch được triển khai, danh sách dữ liệu được thu thập từ các Tracking Link có thể xác định quảng cáo nào hiệu quả nhất trong việc tạo ra lưu lượng và loại phương tiện, nguồn hoặc thiết bị nào dẫn dắt người dùng đến lưu lượng.

Cuối cùng, các Tracking Link có thể giúp nhà quảng cáo xác định chiến lược tối ưu nhất cho doanh nghiệp của họ và cách điều hướng các chiến dịch quảng cáo trong tương lai.

Tracking Link & Airbridge

Các Tracking Link là một trong những tính năng cơ bản nhất được sử dụng bởi các MMP như Airbridge khi nói đến việc đo lường sự phát triển của ứng dụng di động. Airbridge cung cấp các chức năng chuyên biệt cho phép nhà quảng cáo tạo ra các Tracking Link tùy chỉnh và sử dụng chúng khi triển khai chiến dịch. Sau đó, dữ liệu Tracking Link được lưu trữ theo thời gian thực và có thể được xem và so sánh trên một nền tảng duy nhất.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.