Quảng cáo tự động
Quảng cáo tự động
Quảng cáo tự động (programmatic advertising) tự động hóa quá trình mua, đặt và tối ưu hóa quảng cáo trực tuyến thông qua đặt giá thời gian thực và sử dụng các nền tảng phía người mua (DSPs) và phía người bán (SSPs).

Quảng cáo tự động là gì?

Quảng cáo tự động tự động hóa quá trình mua, đặt và tối ưu hóa quảng cáo trực tuyến. Thay vì phương pháp truyền thống là đàm phán và mua không gian quảng cáo thông qua đại diện bán hàng, quảng cáo tự động cho phép sử dụng phần mềm để mua và hiển thị quảng cáo theo thời gian thực, sử dụng dữ liệu và thuật toán để định rõ đối tượng cụ thể và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo. Phương pháp này cho phép sử dụng ngân sách quảng cáo một cách hiệu quả hơn và nhà quảng cáo có khả năng điều chỉnh và tối ưu hóa chiến dịch nhanh chóng dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Quảng cáo tự động hoạt động như thế nào?

Bước đầu tiên là thu thập dữ liệu về đối tượng mục tiêu của bạn. Dữ liệu này có thể được thu thập thông qua các phương pháp như phân tích trang web, khảo sát và các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba. Sau đó, dữ liệu được sử dụng để tạo ra hồ sơ đối tượng mục tiêu, xác định quảng cáo nào sẽ được hiển thị cho người dùng.

Khi hồ sơ đối tượng mục tiêu được tạo ra, bước tiếp theo là mua kho lưu trữ quảng cáo. Việc mua kho lưu trữ quảng cáo được thực hiện thông qua đặt giá thời gian thực (RTB), nơi nhà quảng cáo đấu giá quảng cáo trong thời gian thực thông qua hệ thống đấu giá. Nhà quảng cáo sử dụng các nền tảng phía người mua (DSPs) để tham gia vào quá trình RTB. Một DSP là một nền tảng phần mềm cho phép nhà quảng cáo đấu giá và mua kho lưu trữ quảng cáo từ nhiều nguồn trong thời gian thực. Nó được kết nối với nhiều nền tảng phía người bán (SSPs), đại diện cho kho lưu trữ từ các trang web, ứng dụng và các nhà cung cấp nội dung số khác nhau. Một SSP, ngược lại, đại diện cho phía người bán. Nó cho phép nhà xuất bản quản lý và bán kho lưu trữ quảng cáo một cách tự động. Một SSP được kết nối với nhiều DSPs và thông qua quá trình đặt giá thời gian thực, nó cho phép nhà xuất bản bán kho lưu trữ quảng cáo cho người đấu giá có giá cao nhất.

Một khi kho lưu trữ quảng cáo được mua, quảng cáo sẽ được hiển thị đối với đối tượng mục tiêu. Quảng cáo tự động cũng cho phép tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo theo thời gian thực. Nhà quảng cáo có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến dịch của họ dựa trên dữ liệu thời gian thực và các chỉ số hiệu suất để cải thiện hiệu quả của quảng cáo.

Tại sao quảng cáo tự động quan trọng?

Hiệu quả

Quảng cáo tự động cho phép tự động hóa quá trình mua quảng cáo, làm cho nó trở nên hiệu quả với chi phí thấp hơn so với các phương pháp truyền thống. Nhà quảng cáo sẽ không cần đàm phán thủ công và sử dụng dữ liệu và thuật toán để định rõ đối tượng cụ thể và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo.

Định hướng

Quảng cáo tự động cho phép nhắm đối tượng một cách chính xác hơn. Bằng cách sử dụng dữ liệu và thuật toán để phân tích hành vi của người tiêu dùng, quảng cáo tự động có thể đưa quảng cáo đến đúng người, đúng thời điểm, tăng khả năng chuyển đổi.

Tối ưu hóa thời gian thực

Quảng cáo tự động cho phép tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo theo thời gian thực. Nhà quảng cáo có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến dịch của họ dựa trên dữ liệu thời gian thực và các chỉ số hiệu suất để cải thiện hiệu quả của quảng cáo.

Quy mô

Quảng cáo tự động cho phép tăng quy mô chiến dịch quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể sử dụng quảng cáo tự động để mua kho lưu trữ quảng cáo từ nhiều nguồn, tiếp cận đối tượng một cách rộng rãi với chi phí thấp hơn.

Tự động hóa

Quảng cáo tự động giúp tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại mà con người phải thực hiện, giải phóng thời gian để dành cho việc lên chiến lược và cải thiện sáng tạo .

Quảng cáo tự động đã thay đổi cách quảng cáo được mua và bán. Khi ngành công nghiệp tiếp tục phát triển, quảng cáo tự động đang trở thành một công cụ quảng cáo quan trọng, giúp nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng mong muốn và đạt được mục tiêu tiếp thị của họ.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.