Probabilistic modeling
Probabilistic modeling
Probabilistic modeling trong MMPs là một phương pháp được sử dụng để thiết lập một mối quan hệ nhân quả giữa việc tiếp xúc quảng cáo và hành động của người dùng, chẳng hạn như cài đặt ứng dụng hoặc mua hàng trong ứng dụng.

Probabilistic modeling là gì?

Probabilistic modeling là một phương pháp sử dụng lý thuyết xác suất để mô hình hóa các sự kiện hoặc hệ thống không chắc chắn. Nó sử dụng các phương trình toán học và thuật toán để thể hiện khả năng của các kết quả hoặc trạng thái khác nhau dựa trên thông tin và giả định có sẵn. Các mô hình xác suất có thể được sử dụng để dự đoán về các sự kiện tương lai hoặc để hiểu về các quy trình cơ bản đang thúc đẩy một hệ thống.

Probabilistic modeling trong quảng cáo di động

Probabilistic modeling có thể được sử dụng trong việc quảng cáo di động để xác định khả năng một quảng cáo cụ thể hoặc chiến dịch tiếp thị dẫn đến việc người dùng cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện một giao dịch mua hàng. Trong bối cảnh này, Probabilistic modeling được sử dụng để thiết lập một mối quan hệ nhân quả giữa việc tiếp xúc với quảng cáo và hành động của người dùng. Quy trình thường bao gồm việc thu thập dữ liệu về tương tác của người dùng với quảng cáo và hành động của họ, như cài đặt ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng. Dữ liệu này sau đó được sử dụng để tạo ra một mô hình xác suất có thể ước lượng xác suất một quảng cáo hoặc chiến dịch cụ thể dẫn tới hành động của người dùng. Mô hình xem xét các yếu tố khác nhau như thời điểm tiếp xúc với quảng cáo, vị trí của người dùng và thiết bị mà họ đang sử dụng. Sau đó, nó phân bổ một điểm xác suất cho mỗi lần tiếp xúc với quảng cáo, chỉ ra khả năng mà sự tiếp xúc với quảng cáo có thể dẫn đến chuyển đổi. Những điểm xác suất này sau đó được sử dụng để xác định chiến dịch quảng cáo nào là hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy chuyển đổi và từ đó, chiến dịch nào cần phải cấp thêm ngân sách và chiến dịch nào cần phải dừng lại. Bằng cách phân bổ một xác suất cho mỗi quảng cáo hoặc chiến dịch, quảng cáo di động có thể xác định được những nỗ lực quảng cáo nào hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy chuyển đổi.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.