Privacy preserving technologies (PPTs) - Công nghệ bảo vệ quyền riêng tư
Privacy preserving technologies (PPTs) - Công nghệ bảo vệ quyền riêng tư
Công nghệ bảo vệ quyền riêng tư (PPTs) là các phương pháp được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong khi vẫn cho phép việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Privacy preserving technologies là gì?

Công nghệ bảo vệ quyền riêng tư (PPTs) là các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân hoặc tổ chức trong khi vẫn cho phép việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu. PPTs nhằm mục đích bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi việc bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ mà không được phép, trong khi vẫn cho phép dữ liệu được sử dụng cho các mục đích hợp lệ như nghiên cứu hoặc phân tích.

Ví dụ về công nghệ bảo vệ quyền riêng tư

Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư

Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư là các phương pháp dựa vào thuật toán và kỹ thuật để bảo vệ quyền riêng tư mà không sử dụng phần cứng hoặc các bộ xử lý secure enclave. Các ví dụ bao gồm:

  • Mã hóa dữ liệu liên quan đến việc sử dụng thuật toán mật mã hóa để mã hóa dữ liệu, làm nó trở nên không thể giải mãi được đối với bên không được cho phép.
  • Quyền riêng tư chênh lệch thêm thông tin gây nhiễu vào dữ liệu trước khi chia sẻ, làm cho việc xác định các thông tin cá nhân trở nên khó khăn trong khi vẫn cho phép phân tích ý nghĩa của dữ liệu một cách tổng quan.
  • Mã hóa homomorphic cho phép thực hiện các tính toán trên văn bản mã hóa thay vì trên văn bản thô, bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu nền.
  • Tính toán đa bên an toàn cho phép nhiều bên tính toán cùng nhau dựa trên nguồn thông tin nhạy cảm mà không tiết lộ chúng cho các bên khác.

Phần cứng bảo vệ quyền riêng tư

Phần cứng bảo vệ quyền riêng tư là các phương pháp dựa vào phần cứng đặc biệt hoặc các bộ xử lý secure enclaves để bảo vệ quyền riêng tư. Một ví dụ là:

  • Phần cứng an toàn liên quan đến việc sử dụng bộ xử lý secure enclaves, bộ xử lý an toàn hoặc bộ nhớ an toàn để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi việc truy cập trái phép.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.