Monthly Active Users (MAU) - Người Dùng Hàng Tháng
Monthly Active Users (MAU) - Người Dùng Hàng Tháng
Người Dùng Hàng Tháng (MAU) là một thước đo để đo lường số lượng người dùng tương tác với ứng dụng trong một tháng cụ thể.

Người dùng hàng tháng (MAU) là gì?

Trong bối cảnh quảng cáo di động, MAU thường ám chỉ số lượng người dùng tương tác với ứng dụng di động của nhà quảng cáo trong một tháng nhất định. Các nhà quảng cáo di động thường sử dụng thước đo này để đo lường phạm vi và hiệu suất của chiến dịch quảng cáo của họ, cũng như theo dõi sự tương tác và hoạt động của người dùng theo thời gian. Định nghĩa của Active User có thể thay đổi tùy thuộc vào chiến dịch cụ thể và có thể bao gồm nhiều loại tương tác khác nhau, chẳng hạn như cài đặt ứng dụng, mua sắm qua ứng dụng hoặc tương tác với nội dung quảng cáo di động. Ngoài ra, MAU có thể được sử dụng kết hợp với các thước đo khác như doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) và tỷ lệ lợi nhuận từ chi phí quảng cáo (ROAS) để giúp nhà quảng cáo đánh giá hiệu suất tổng thể của quá trình quảng cáo di động của họ.

Tại sao theo dõi MAU lại quan trọng?

Theo dõi MAU giúp nhà quảng cáo di động nắm bắt có bao nhiêu người đang sử dụng ứng dụng của họ một cách thường xuyên và có thể giúp họ hiểu rõ về sự phổ biến của ứng dụng. Dưới đây là một số lý do tại sao theo dõi MAU lai·quan trọng:

  • Hiểu rõ mức độ tương tác và giữ chân người dùng: Theo dõi MAU theo thời gian giúp nhà quảng cáo thấy liệu người dùng có quay lại ứng dụng thường xuyên hay đang giảm sút. Thông tin này có thể giúp họ xác định mọi vấn đề với việc giữ chân người dùng và thực hiện các thay đổi cần thiết để cải thiện sự tương tác.
  • Quyết định chiến lược quảng cáo dựa trên MAU: Nếu ứng dụng có MAU cao, ta có thể tập trung vào việc giữ và tối ưu hóa doanh thu từ những người dùng này. Ngược lại, nếu MAU thấp, nhà quảng cáo có thể muốn ưu tiên chiến lược thu hút người dùng mới.
  • Đo Lường Hiệu Suất Chiến Dịch quảng cáo: Theo dõi MAU trước và sau một chiến dịch quảng cáo giúp nhà quảng cáo thấy ảnh hưởng của chiến dịch đối với mức độ tương tác và giữ chân người dùng.
  • Đánh Giá Hiệu Suất So Với Đối Thủ: So sánh MAU của bạn với đối thủ giúp bạn thấy vị trí của mình về tương tác và sự phổ biến.

Nhà quảng cáo tính MAU như thế nào?

Để tính toán MAU, nhà quảng cáo cần đếm số lượng người dùng tương tác với ứng dụng trong một tháng cụ thể. Tùy thuộc vào dữ liệu có sẵn và mục tiêu cụ thể, có một số cách để làm điều này. Dưới đây là một số hướng:

  1. Đếm số lượng thiết bị duy nhất mở ứng dụng trong một tháng cụ thể. Đây là cách đơn giản để đo lường MAU, nhưng có thể không hoàn toàn chính xác nếu một người dùng có nhiều thiết bị hoặc nhiều người dùng chia sẻ một thiết bị. 
  2. Định nghĩa "Active" như một sự kiện cụ thể và đếm số lượng người dùng duy nhất hoàn thành sự kiện mục tiêu đó trong ứng dụng. "Sự kiện" có thể là mua sắm, đăng một đánh giá hoặc bất kỳ hành động nào bạn coi là tương tác có ý nghĩa với ứng dụng.
  3. Sử dụng một Đối Tác Đo Lường Di Động (MMP) để theo dõi từng người dùng qua các thiết bị và nền tảng. Hỗ trợ từ MMP có thể mang lại bức tranh toàn cảnh về MAU chính xác hơn.

Dù bạn chọn phương pháp nào, điều quan trọng là duy trì sự nhất quán trong việc theo dõi để đo lường thay đổi của MAU theo thời gian một cách chính xác nhất.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.