Extract, transform, and load (ETL) - Trích xuất, biến đổi và đăng tải
Extract, transform, and load (ETL) - Trích xuất, biến đổi và đăng tải
ETL đề cập đến việc trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn, biến đổi dữ liệu đó, và sau đó đăng tải dữ liệu vào hệ thống.

Extract, transform, and load (ETL) là gì?

ETL đề cập đến Trích xuất, Biến đổi và Đăng tải. Đây là một quy trình được sử dụng trong lĩnh vực data warehousing để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, biến đổi dữ liệu thành định dạng có thể đăng tải vào một hệ thống đích, và sau đó đăng tải dữ liệu vào hệ thống đó. Quy trình ETL được sử dụng để tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn tập trung vào một data warehouse để phục vụ cho mục đích báo cáo và phân tích. ETL sẽ làm cho dữ liệu trở nên dễ tiếp cận hơn và đặc biệt có lợi đối với trí tuệ doanh nghiệp và quá trình đưa ra các chiến lược.

Bước đầu tiên, “Trích xuất,” bao gồm việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như cơ sở dữ liệu, tệp tin, hoặc dịch vụ web. Bước 'Trích xuất' rất quan trọng vì nó cho phép các doanh nghiệp thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan được phân tích.

Bước thứ hai, “Biến đổi,” bao gồm việc làm sạch và biến đổi dữ liệu, giúp cho dữ liệu sẵn sàng cho bước phân tích. “Biến đổi” đảm bảo độ chính xác và nhất quán của dữ liệu, và ở định dạng phù hợp cho việc phân tích.

Bước cuối cùng, “đăng tải,” bao gồm việc đăng tải dữ liệu vào một data warehouse, cho phép doanh nghiệp đưa ra dữ liệu sẵn có để phân tích và báo cáo.

Tại sao ETL quan trọng?

ETL là một quy trình quan trọng cho phép doanh nghiệp quản lý và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Bằng cách trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn, biến đổi để có thể sử dụng, và đăng tải vào một hệ thống đích, họ có thể đảm bảo độ chính xác, nhất quán và tính phù hợp để phân tích và báo cáo của dữ liệu

Với nhịp độ nhanh chóng của các doanh nghiệp hiện nay, họ đều cần phân tích lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để duy trì sự cạnh tranh. ETL cho phép các doanh nghiệp thực hiện điều đó bằng cách cung cấp các công cụ cần thiết để quản lý và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Hơn nữa, quy trình ETL hỗ trợ việc theo dõi nguồn gốc của dữ liệu, đảm bảo sự quản lý dữ liệu, tính tuân thủ và an ninh dữ liệu.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.