Cost per completed view (CPCV) - Chi phí mỗi lượt xem hết
Cost per completed view (CPCV) - Chi phí mỗi lượt xem hết
Cost per completed view (CPCV) là mô hình giá cả trong quảng cáo số, đo lường chi phí của một quảng cáo video trực tuyến đã được xem đến cuối cùng. Với mô hình CPCV, những người quảng cáo phải thanh toán khi video của họ đã được phát đến hết.

CPCV là gì?

Cost per completed view (CPCV) chỉ được sử dụng cho quảng cáo video trực tuyến, thường được sử dụng để đo lường hiệu suất của nội dung video được quảng cáo. Mô hình CPCV là một chiến lược rủi ro thấp, giúp những người quảng cáo tránh lãng phí ngân sách quảng cáo cho những lần hiển thị vô nghĩa vì họ chỉ phải trả tiền cho những video đã được xem đến hết. Nó đảm bảo rằng những người quảng cáo chỉ đầu tư vào người dùng với sự tương tác cao, giúp cải thiện việc giữ chân người dùng và đối tượng mục tiêu.

Ta cần lưu ý rằng định nghĩa về "xem đến hết" thay đổi tùy thuộc vào nền tảng quảng cáo và các nhà quảng cáo/xuất bản của nó. Ví dụ, YouTube coi 30 giây là một lần xem đến hết, Instagram coi 15 giây cho video và 3 giây cho stories, và TikTok coi 6 giây (hoặc toàn bộ thời lượng nếu video ngắn hơn 30 giây) là một lần xem đến hết.

Cách tính CPCV như thế nào?

Cost per completed view (CPCV) có thể được tính như sau:

CPCV= (Tổng chi phí quảng cáo) / (Tổng lượng video được xem đến hết)

Ví dụ, nếu bạn đã chi tiêu tổng cộng $1,000 cho chiến dịch quảng cáo video của mình và bạn đạt được 100 lượt xem đến hết, CPCV của bạn sẽ là: $1,000/100 = $10.

Sự khác biệt giữa CPCV & CPV

Cost per view (CPV) là một mô hình giá cả phổ biến khác, đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo video. Khác với CPCV được đo lường dựa trên việc xem đến hết, với mô hình CPV, những người quảng cáo phải trả tiền cho mỗi video đã được xem ít nhất một giây. CPV thường được sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn hơn, nhằm tăng nhận thức về thương hiệu, trong khi CPCV thích hợp cho việc phân tích chi tiết về sự tương tác của người dùng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.