Tracking parameter (Tham số theo dõi)
Tracking parameter (Tham số theo dõi)
Tham số theo dõi (Tracking parameter) là một giá trị được thêm vào URL để theo dõi hiệu suất của một chiến dịch marketing cụ thể hoặc nỗ lực quảng cáo.

Tham số theo dõi là gì?

Các tham số theo dõi, phổ biến nhất là tham số UTM, là các giá trị được thêm vào cuối URL để theo dõi hiệu suất của một chiến dịch marketing cụ thể hoặc nỗ lực quảng cáo. Các tham số này có thể được sử dụng để đo lường hiệu quả của các kênh quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như email, mạng xã hội hoặc quảng cáo trả phí, cũng như các chiến dịch hoặc khuyến mãi cụ thể trong một kênh marketing.

Các tham số theo dõi thường được thêm vào cuối URL dưới dạng một chuỗi truy vấn (query string). Ví dụ, nếu bạn đang thực hiện một chiến dịch truyền thông xã hội trên TikTok để quảng cáo một sản phẩm mới, bạn có thể sử dụng URL sau:

www.airbridge.io/new-product?utm_source=tiktok&utm_medium=social-media&utm_campaign=new-product-launch

Có nhiều loại tham số theo dõi khác nhau doanh nghiệp có thể sử dụng, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể. Một số tham số theo dõi thường được sử dụng bao gồm:

  • Nguồn (Source): Tham số nguồn theo dõi nguồn lưu lượng đến trang web của bạn.
  • Phương tiện (Medium): Tham số phương tiện theo dõi loại kênh quảng cáo được sử dụng, chẳng hạn như email, mạng xã hội hoặc tìm kiếm trả phí.
  • Chiến dịch (Campaign): Tham số chiến dịch theo dõi chiến dịch hoặc khuyến mãi cụ thể được liên kết với URL.
  • Thuật ngữ (Term): Tham số này theo dõi từ khóa hoặc cụm từ tìm kiếm được sử dụng để tìm thấy trang web của bạn.
  • Nội dung (Content): Tham số này theo dõi nội dung cụ thể đã được nhấp vào, chẳng hạn như quảng cáo banner hoặc trang sản phẩm cụ thể.

Tại sao tham số theo dõi lại có vai trò quan trọng?

Các tham số theo dõi cho phép nhà quảng cáo đo lường hiệu suất các nỗ lực quảng cáo của mình. Bằng cách thêm các tham số theo dõi vào URL, marketer có thể xét xem chiến dịch, kênh và khuyến mãi nào tạo ra lưu lượng và chuyển đổi tốt nhất. Dữ liệu này giúp doanh nghiệp hiểu được những nỗ lực nào đang hoạt động và những nỗ lực nào không, từ đó tối ưu hóa chiến lược quảng cáo và phân phối tài nguyên một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, các tham số theo dõi giúp nhà quảng cáo xác định xu hướng và mô hình phù hợp khi đo lường hiệu suất bằng cách phân tích các tham số theo thời gian. Ví dụ, marketer có thể phát hiện ra rằng một loại khuyến mãi nhất định hoạt động tốt hơn trên một nền tảng truyền thông xã hội cụ thể, hoặc một dòng chủ đề email cụ thể có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho nỗ lực quảng cáo của mình.

Cuối cùng, các tham số theo dõi cho phép nhà quảng cáo theo dõi hiệu suất của một chiến dịch cụ thể thay vì chỉ đo lường tổng lưu lượng và chuyển đổi. Chức năng này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang chạy nhiều chiến dịch đồng thời và muốn xem cách mỗi chiến dịch hoạt động.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.