In-app header bidding (Đấu thầu quảng cáo trực tiếp trong ứng dụng)
In-app header bidding (Đấu thầu quảng cáo trực tiếp trong ứng dụng)
Đấu thầu quảng cáo trực tiếp trong ứng dụng (In-app header bidding) là một kỹ thuật quảng cáo di động lập trình sẵn, trong đó nhiều nguồn cung cấp có thể cạnh tranh đồng thời để đấu giá quảng cáo. Kỹ thuật này khác biệt so với mô hình dạng thác nước (waterfall) truyền thống, nơi các đợt đấu giá được đặt một cách tuần tự bằng cách xuống dần danh sách các nguồn cung cấp theo thứ bậc và chờ đến khi xuất hiện một giá thầu chấp nhận được.

In-app header bidding là gì? 

Đấu thầu quảng cáo trực tiếp trong ứng dụng (In-app header bidding) ban đầu được sử dụng trên các trang web, nơi các nhà quảng cáo sẽ đấu giá đồng thời cho lượt hiển thị mỗi khi người dùng tải một trang web với một không gian quảng cáo đang mở. Nhiều ứng dụng cũng đã áp dụng kỹ thuật đấu giá này, vì nó mang lại quy trình đấu giá thống nhất hơn và tối đa hóa doanh thu cho các nhà phát hành. In-app header bidding hoạt động thông qua đấu giá thời gian thực (Real-time bidding - RTB), nơi các đợt đấu giá được tự động hóa và kết quả đấu giá được xác định trong vài mili giây khi người dùng tải một trang trong ứng dụng.

In-app header bidding vs. waterfall auctions 

In-app header bidding được vận hành theo thời gian thực giữa nhiều nguồn cung có nhu cầu, nơi mỗi người tham gia có cơ hội bình đẳng để đặt giá thầu cho những lượt hiển thị quảng cáo. Điều này rất khác biệt so với phương pháp đấu giá theo mô hình thác nước (Waterfall auctions) truyền thống, nơi mỗi lượt hiển thị được chuyển giao cho một mạng quảng cáo (ad network) một cách tuần tự theo thứ tự cụ thể, cho đến khi có một giá thầu có thể chấp nhận được đề xuất. Bất kỳ giá đấu nào sau đó, dù số tiền cao hơn hay không, đều tự động bị bỏ qua và quảng cáo tương ứng được hiển thị. Ngược lại, in-app header bidding cho phép nhiều nền tảng bên cung cấp (Supply Side Platforms - SSPs) được thông báo về một yêu cầu hiển thị quảng cáo duy nhất. Những SSPs này có thể thông báo cho nhiều nền tảng bên cầu (Demand Side Platforms - DSPs) và mạng quảng cáo cùng một lúc. Các nền tảng bên cung cấp có nhu cầu không được xếp hạng theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào, đồng thời có thể cạnh tranh lẫn nhau trong thời gian thực, với giá đấu cao nhất giành chiến thắng để hiển thị quảng cáo.

Những ưu điểm của in-app header bidding

Tối đa hóa nhu cầu và giá trị không gian quảng cáo 

Với in-app header bidding, nhà phát hành có thể cung cấp không gian quảng cáo cho SSP và các bên có nhu cầu nhiều như ý muốn, thay vì chỉ cung cấp được cho một nguồn cung một lần. Nhờ đó, nhà phát hành sẽ có quyền đưa ra nhiều yêu cầu hơn, từ đó tăng cường sự cạnh tranh trong ngành. Điều này cũng sẽ làm tăng giá đấu và đặt thêm giá trị vào không gian quảng cáo. Giá thầu tăng lên cũng đóng góp vào việc tối đa hóa doanh thu cho nhà xuất bản so với phương pháp waterfall, nơi họ phải đặt trước một giới hạn định sẵn.

Khả năng truy cập không gian quảng cáo rộng rãi và tiếp cận tốt hơn cho các mạng quảng cáo 

Vì mạng quảng cáo không còn phải xếp hạng cũng như chờ đợi theo thứ tự, họ không còn cần phải lo lắng về việc không thể truy cập được vào một số slot quảng cáo cụ thể. Mọi quảng cáo và mạng quảng cáo đều được cung cấp cơ hội bình đẳng để đấu giá không gian quảng cáo, bao gồm cả việc truy cập vào một số slot quảng cáo cao cấp. Đây là một lợi ích to lớn đối với các mạng quảng cáo trước đây chỉ sở hữ không gian quảng cáo chất lượng thấp và tiềm lực có hạn trong việc truy cập vào các slot quảng cáo giàu lợi nhuận. Sự sẵn có rộng rãi của các slot cũng tăng cường khả năng tiếp cận đối tượng mục tiêu trên quy mô lớn, với lưu lượng và tương tác tốt hơn.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.