Demand-side platform (Nền tảng bên mua)
Demand-side platform (Nền tảng bên mua)
Nền tảng bên mua (Demand-side Platform - DSP) là một nền tảng phần mềm cho phép các nhà quảng cáo mua và quản lý không gian quảng cáo trong các phiên đấu giá trực tuyến theo thời gian thực

Nền tảng bên mua là gì?

Nền tảng bên mua (Demand-side Platform - DSP) là một nền tảng phần mềm cho phép các nhà quảng cáo mua không gian quảng cáo (ad inventory) từ các sàn quảng cáo và nền tảng bên cung cấp (Supply-side Platform - SSP) thông qua các phiên đấu giá theo thời gian thực (Real-time bidding - RTB). DSP cho phép nhà quảng cáo đấu giá các đối tượng và vị trí cụ thể, cũng như thiết lập, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên nhiều sàn quảng cáo và SSP khác nhau. Nền tảng này cũng cung cấp các công cụ và tính năng đa dạng nhằm giúp nhà quảng cáo nhắm mục tiêu và cá nhân hóa chiến dịch quảng cáo của họ, chẳng hạn như các nền tảng quản lý dữ liệu (Data Management Platform - DMP) để thu thập và tổ chức dữ liệu về đối tượng và thuật toán, từ đó giúp quá trình đưa ra quyết định trở nên tự động và tối ưu. Các nhà quảng cáo và agency sử dụng DSP để tiếp cận đối tượng khán giả cụ thể qua nhiều kênh truyền thông số khác nhau, bao gồm quảng cáo hiển thị, video, di động hay mạng xã hội.

Cơ chế hoạt động của DSP

DSP sử dụng các thuật toán học máy để kết nối nhà quảng cáo với không gian quảng cáo có sẵn từ nhiều sàn quảng cáo và các nền tảng cung cấp khác nhau. Khi nhà phát hành chào bán một không gian quảng cáo có sẵn, bên cung cấp sẽ gửi khoảng quảng cáo đó đến các sàn giao dịch quảng cáo, nơi các nền tảng bên mua có thể truy cập. Sau đó, DSP sử dụng dữ liệu và thuật toán để xác định quảng cáo nào nên được đấu giá và đấu giá bao nhiêu, dựa trên các tiêu chí và mục tiêu cụ thể được đặt ra bởi nhà quảng cáo.

Khi một nền tảng bên mua nhất định chiến thắng một phiên đấu giá, quảng cáo sẽ được phục vụ đến đối tượng mục tiêu trên trang web hoặc ứng dụng của nhà phát hành. DSP theo dõi hiệu suất của quảng cáo, đồng thời cung cấp phân tích và báo cáo cho nhà quảng cáo về kết quả của chiến dịch.

Ưu điểm của việc sử dụng DSP

  • Tính hiệu quả: DSP cho phép nhà quảng cáo đấu giá quảng cáo theo thời gian thực, giúp họ tiếp cận đúng đối tượng vào đúng thời điểm với những thông điệp phù hợp, từ đó tăng cường hiệu suất của chiến dịch quảng cáo và tối ưu hóa ROI.
  • Khả năng nhắm mục tiêu: DSPs cung cấp cho nhà quảng cáo một loạt các tùy chọn nhắm mục tiêu để tạo ra các tiêu chí phù hợp với nhu cầu của mình. Mạng quảng cáo truyền thống chỉ cung cấp một vài tính năng nhắm mục tiêu đối tượng hạn chế cho nhà quảng cáo. Do đó, việc sử dụng DSPs có thể giúp tăng cường phạm vi và hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, vì các nhà quảng cáo có thể định tuyến vào đối tượng và vị trí cụ thể phù hợp nhất với mục tiêu kinh doanh của họ.
  • Khả năng tự động hóa: Nhiều DSP cung cấp các tính năng như thuật toán đưa ra quyết định và tối ưu hóa tự động, giúp sắp xếp hợp lý quá trình chạy chiến dịch cũng như cải thiện kết quả.
  • Quy mô lớn: DSP đem lại cho nhà quảng cáo quyền truy cập đến nhiều không gian quảng cáo từ các sàn quảng cáo và SSP khác nhau, giúp tăng cường phạm vi và quy mô của các chiến dịch quảng cáo.
  • Khả năng tích hợp: DSP có thể được tích hợp với các nền tảng quản lý dữ liệu và các công cụ tiếp thị khác, giúp cải thiện khả năng nhắm mục tiêu đối tượng và cá nhân hóa của các chiến dịch quảng cáo.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.