Churn rate (Tỷ lệ rời bỏ)
Churn rate (Tỷ lệ rời bỏ)
Churn rate (Tỷ lệ rời bỏ) đo lường số lượng người dùng đã ngừng sử dụng ứng dụng so với tổng số người dùng trong một khoảng thời gian cụ thể.

Churn rate là gì?

Churn là thuật ngữ đề cập đến hành động ngừng sử dụng một ứng dụng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, có thể coi Churn rate là chỉ số được sử dụng để đo lường số lượng người dùng đã ngừng sử dụng một ứng dụng di động trong một khoảng thời gian cụ thể, biểu thị dưới dạng phần trăm trên tổng số người dùng ứng dụng đó.

Tại sao churn rate lại có vai trò quan trọng?

Churn rate có vai trò quan trọng đối với các nhà quảng cáo bởi chỉ số này thể hiện tỷ lệ giữ chân khách hàng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Tỷ lệ Churn cao cho thấy ứng dụng có thể đang gặp một số vấn đề khiến cho khách hàng rời bỏ như: hiệu suất kém, thiếu tính năng, hoặc hỗ trợ khách hàng không đủ. Ngược lại, tỷ lệ Churn thấp có thể là một dấu hiệu tích cực, bởì nó cho thấy ứng dụng thành công trong việc giữ chân người dùng của mình ở mức căn bản. Bằng cách hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến các số liệu trên, nhà quảng cáo có thể xác định cơ hội để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, cũng như thực hiện các thay đổi giúp giảm Churn rate và tăng cường giữ chân khách hàng. Ngoài ra, đo lường Churn rate cũng giúp các công ty hiểu được giá trị vòng đời của khách hàng, thông tin này có thể được sử dụng để định hình chiến lược tiếp thị và quyết định ngân sách. Tóm lại, theo dõi và phân tích Churn rate là một khía cạnh quan trọng của quản lý quan hệ khách hàng, đồng thời giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định sáng suốt về việc duy trì và phát triển cơ sở khách hàng của họ.

Công thức tính Churn rate

Để tính churn rate của app, bạn có thể thực hiện theo quy trình sau:

  1. Xác định tổng số người dùng ứng dụng ở đầu giai đoạn.
  2. Xác định số lượng người dùng đã ngừng sử dụng ứng dụng trong khoảng thời gian đó.
  3. Tính Churn rate bằng cách chia tổng số người dùng đã rời đi cho tổng số người dùng ở bắt đầu giai đoạn. Sau đó nhân với 100 để biểu thị kết quả dưới dạng phần trăm. Công thức như sau:
Churn rate = (Số lượng người dùng đã rời đi vào cuối kỳ / Tổng số người dùng ở đầu kỳ) x 100

Ví dụ, nếu một ứng dụng có 1,000 người dùng vào đầu tháng và trong tháng đó có 100 người dùng ngừng sử dụng ứng dụng, Churn rate của nó sẽ là (100/1,000) x 100 = 10%.

Khi tính toán Churn rate, điều quan trọng là phải xem xét khoảng thời gian được áp dụng. Điều này là do tỷ lệ có thể thay đổi tùy thuộc vào độ dài của khoảng thời gian được phân tích. Định nghĩa và thiết lập chính xác của việc “ngừng sử dụng ứng dụng” cũng nên được đưa vào cân nhắc khi tiến hành đo lường. Ví dụ, “ngừng sử dụng” có thể biến đổi từ việc người dùng gỡ cài đặt ứng dụng đến việc người dùng hủy đăng ký trả phí.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.