Ad spent (Chi tiêu cho quảng cáo)
Ad spent (Chi tiêu cho quảng cáo)
Chi tiêu quảng cáo (Ad spend) là tổng số tiền chi trả cho các chiến dịch quảng cáo. Khoản chi này có thể chỉ đơn giản là số tiền đầu tư vào quảng cáo, hoặc bao gồm các chi phí ngoại vi khác như chi phí quảng cáo, mạng quảng cáo, vv.

Chi tiêu quảng cáo được đo lường như thế nào?

Trong marketing, chi tiêu quảng cáo có thể được tính toán bằng nhiều phương pháp khác nhau, phụ thuộc vào mục tiêu của chiến dịch cũng như nền tảng sử dụng. 

Dưới đây là những mô hình chi phí (cost models) phổ biến nhất được sử dụng:

  • CPA: Chi phí trên mỗi hành động (Cost-per-Action)
  • CPE: Chi phí trên mỗi lượt tương tác (Cost-per-Engagement)
  • CPC: Chi phí trên mỗi lần nhấp chuột (Cost-per-Click)
  • CPM: Chi phí trên mỗi Nghìn (Cost-per-Mille)
  • CPS: Chi phí trên mỗi giao dịch bán hàng (Cost-per-Sale)
  • CPI: Chi phí trên mỗi lượt cài đặt (Cost-per-Install)
  • CPL: Chi phí cho mỗi chuyển đổi tiềm năng (Cost-per-Lead)

Nhà quảng cáo cũng có thể chọn làm việc với một hoặc nhiều mô hình dựa trên nhu cầu của mình và xem xét liệu tổng chi phí có thể hiện một chỉ số chính xác hơn cho chi tiêu marketing hay không. Mặc dù việc sắp xếp tất cả các chi phí lại với nhau có thể hơi phức tạp với một số người, điều này vẫn khá cần thiết vì phương pháp đo lường và hệ thống của các nền tảng quảng cáo thường khác nhau. Mặc dù mô hình (hoặc các mô hình) được sử dụng có thể thay đổi, tích hợp tất cả dữ liệu doanh thu sẽ giúp bộ phận marketing nắm được cách cải thiện chi phí cho tương lai.  

Tại sao chi tiêu cho quảng cáo lại quan trọng?

Chi tiêu cho quảng cáo là yếu tố quan trọng để đo lường chỉ số ROAS cũng như đưa ra quyết định thông hiểu nhất để tối ưu hóa kế hoạch tiếp thị trong tương lai. Theo dõi cách phân bổ ngân sách và xem xét liệu chi phí bỏ ra có thu được lợi nhuận đáng giá hay không là yếu tố quan trọng để xác định các hành động mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu về chi tiêu quảng cáo, marketer có thể cải thiện các hạng mục như lựa chọn nền tảng quảng cáo, các tiêu chuẩn để nhắm mục tiêu và sáng tạo nội dung, từ đó đạt được mức ROAS và tỷ suất lợi nhuận (ROI) cao hơn.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.