Đo lường phân bổ web và ứng dụng

Tích hợp đo lường
web và ứng dụng

Người dùng chuyển đổi liên tục giữa các nền tảng trực tuyến, từ web trên desktop, web di động đến các ứng dụng. Airbridge giúp bạn thống nhất tất cả dữ liệu hiệu suất trên web và ứng dụng chỉ trong một bảng điều khiển, để bạn nắm được tổng thể hiệu quả chiến dịch chỉ trong nháy mắt.
Đăng ký dùng thử
Đo lường di động

Xem tất cả chỉ số iOS & Android chỉ trong một bảng điều khiển

Deep dive into your mobile performance
Gain diverse perspectives on your mobile attribution data, from app installs to in-app events with 10 different reports. Download raw app data with attribution results directly from the dashboard or automatically extract it to cloud storage for more in-depth analysis.
Dynamic deep linking
Create and deploy powerful deep links that seamlessly direct users to your desired in-app locations while attributing credits to touchpoints along the conversion path.
Customize your lookback windows
Airbridge provides two types of lookback windows for app installs and in-app events to enhance accuracy. Configure your lookback windows at the channel level for any event, ranging from as short as five minutes to as long as 30 days.
Easy-to-integrate mobile SDKs
Avoid the tedious process of direct integration. We offer native mobile SDKs for Android and iOS SDKs, along with SDKs for React Native, Flutter, Unity, Expo, and more.
Đo lường web

Xem tất cả chỉ số
web trên desktop & web di động
trong một bảng điều khiển

Gain full visibility into your web performance
Easily measure and analyze your web traffic and web events. See which channels and campaigns drive the highest website visits and conversions. Download raw web data with attribution results directly from the dashboard or automatically extract it to cloud storage for more in-depth analysis.
Enjoy effortless unified tracking
Airbridge's tracking links seamlessly cover all activities, on both mobile app and web. There is no need to create separate tracking links just for the web. Simply connect your tracking links with our web SDK to effortlessly analyze deep link activations, web events, web-assisted app installs, and web-to-app conversions, all at once.
Automated UTM tracking
Airbridge's web SDK processes tracking links and stores UTM values as campaign parameters, automatically identifying campaigns that serve as sources for the referred web traffic.
"
Airbridge là MMP duy nhất mang đến cho chúng tôi giải pháp phân tích trên cả ứng dụng và web. Với khả năng tùy chỉnh cao, chúng tôi có thể dễ dàng tạo các báo cáo và nắm bắt được bức tranh tổng thể về doanh nghiệp một cách sâu sắc.”
Đo lường phân bổ web-to-app

Kết nối hành trình người dùng
từ web đến ứng dụng

Chuyển đổi lưu lượng truy cập web thành người dùng ứng dụng
Tối ưu hóa chiến dịch web-to-app bằng cách chuyển hướng liền mạch người dùng web đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang đích qua CTA. CTA của chúng tôi được hỗ trợ bởi tracking link và SDK web của Airbridge, giúp đo lường và phân tích mọi điểm chạm web và di động một cách dễ dàng xuyên suốt hành trình người dùng.

Liên hệ ngay

Tìm hiểu cách bứt phá tăng trưởng
cho ứng dụng.
Đăng ký ngay để nhận insight hàng tuần từ 20.000+ chuyên gia marketer hàng đầu về ứng dụng
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.